Izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja


Objavljeno jul, 16 2015


Mreža organizacija za decu Srbije - MODS je pripremila i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prosledila predlog izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema i obrazovanja.

Mreža organizacija za decu Srbije - MODS pozdravlja inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja unapredi postojeća zakonska rešenja, otkloni probleme u praksi i uskladi sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji sa sistemom obrazovanja i vaspitanja Evropske unije i savremenog sveta, kako bi na najefikasniji način odgovorilo na dinamične promene kako na ekonomskom, tako i socijalnom planu u našem društvu.

Polazeći od prava deteta na kvalitetno obrazovanje koje je inkluzivno i bez diskriminacije po bilo kom osnovu, očekujemo da nacrt ovog Zakona suštinski i praktično omogući da deca, učenici i odrasli sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, bez obzira na sopstvene materijalne uslove imaju pristup svim nivoima obrazovanja.

U skladu sa tim, od izuzetne važnosti je uspostavljanje i unapređenje mehanizama za povećanje obuhvata dece iz osetljivih grupa za predškolsko obrazovanje, naročito pre uključivanja u obavezni predškolski pripremni program.

Nova zakonska rešenja treba da budu u skladu sa konceptom inkluzivnog obrazovanja koje je usmereno na dete i njegovu dobrobit i koje zahteva saradnju svih učesnika u sistemu obrazovanja, prepoznavanje značaja i uloge roditelja i razvijanje mehanizama za veću participaciju dece. U suprotnosti sa tim je uvođenje posebnih programa i udžbenika za decu sa smetnjama u razvoju, jer se izmene i prilagođavanja vrše na individualnom nivou, a ne na nivou udžbenika.

Na osnovu međunarodnih konvencija, Ustava i zakona Republike Srbije smatramo da uvođenje posebnih programa za učenike sa smetnjama u razvoju nije u skladu sa principima inkluzivnog obrazovanja.

Školsko zakonodavstvo, u skladu sa standardima savremenog inkluzivnog obrazovanja, uređuje da se izmene i prilagođavanja sadržaja nastavnih planova i programa vrše na individualnom nivou (za svako pojedinačno dete) i njihov smisao je da se učeniku obezbedi prilagođavanje u skladu sa njegovim individualnim potrebama, a na osnovu individualnog obrazovnog plana (IOP).

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje treba da bude podjednako zasnovano na inkluzivnim principima kao i osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i vaspitanje.

Roditelji su važan partner u sistemu obrazovanja i vaspitanja i zakonske izmene ne smeju da se kreću u pravcu smanjenja participacije roditelja i njihove uloge u organima upravljanja, školskom odboru. Neophodno je razvijati duh saradnje i ravnopravnog učešća roditelja umesto insistiranja na konceptu obaveza i sankcija.

Smanjenje osipanja dece iz sistema obrazovanja i povećanje bezbednosti dece zavisi od saradnje roditelja i škole, i od ponuđenih mera i aktivnosti koje uključuju različite aktere u školi pre angažovanja eksterne podrške i uključivanja centara za socijalni rad.

Ostaje bojazan da se ovim izmenama ne dozvoli ekonomsko iskorišćavanje i dečiji rad u školama, imajući u vidu da je zakonska granica koja omogućava deci rad 15 godina.

MODS je pripremio i uputio Ministarstvu komentare i predloge za izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje možete naći ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE