Izveštaj o održanoj konferenciji Novosadske mreže za decu – “NS MEDE”


Objavljeno novembar, 05 2015


U ponedeljak 26.10.2015. godine u trajanju od 10.30 do 15.00 časova u prostorijama Doma "Veternik", održana je konferencija koju je organizovala Novosadska mreža za decu - NS MEDE.

Konferencija je organizovana sa ciljem daljeg osnaživanja rada Mreže NS MEDE, jačanja uspostavljenih i stvaranja novih profesionalnih veza i saradnje među pojedincima, institucijama i organizacijama članicama Mreže. Cilj konferencije je bio takođe da se razmene informacije o aktuelnim aktivnostima u okviru brige o deci u gradu, sagleda šta je do sada urađeno i koje su ideje za dalje aktivnosti Mreže. U prvom delu konferencije predstavljene su aktivnosti institucija i organizacija sa akcentom na one koje su se dešavale tokom 2015. godine. Svoje aktivnosti predstavile su sledeće institucije/organizacije: Dom “Veternik”, Udruženje “Snaga porodice”, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, “Dečije selo” – Programi podrške porodici, ŠOSO “Milan Petrović”, Centar za decu i omladinu “Mala srećna kolonija”, Interresorna komisija grada Novog Sada, Centar za socijalni rad grada Novog Sada, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu i Centar za proizvodnju znanja i veština. U drugom delu konferencije razvijena je diskusija o mogućim idejama za dalju saradnju u okviru Mreže, ali je istaknuta potreba i za unapređenjem saradnje sa drugim akterima koji su prepoznati kao značajni za brigu o deci u gradu – lokalnom samoupravom i Domom zdravlja. Jedno od važnih pitanja o kojem se razgovaralo je pitanje prioriteta rada Mreže NS MEDE za sledeću godinu, kao i koji su nam to raspoloživi a možda neiskoriščeni resursi u radu Mreže. Zatim, koji su faktori održivosti Mreže i eventualne teškoće u saradnji. Da li postoje potrebe za intenzivnijim bilateralnim povezivanjem unutar Mreže i šta članice Mreže vide kao potencijalne mogućnosti za zajedničko prikupljanje sredstava.

Tokom diskusije prepoznati su sledeći pravci daljeg delovanja Mreže NS MEDE:

 • Tokom naredne godine ojačati promotivne aktivnosti Mreže NS MEDE
 • Radi jačanja uspostavljene saradnje u okviru Mreže neophodno je kontinuirano raditi na osnaživanju
  Mreže kroz češća neformalna okupljanja, organizaciju zajedničkih događaja, zajedničko prikupljanje sredstava
 • Stručni skupovi koji se organizuju treba da budu međusektorskog karaktera i prijavljeni kod relevantnih institucija za akreditaciju stručnih skupova iz sistema iz kojih su institucije/organizacije – ZUOV, Komora socijalne zaštite
 • Prepoznat je problem nepostojanja formalnog tela na nivou LS koje se bavi isključivo pitanjima dece, poput Kancelarije za mlade ili Kancelarije za osobe sa invaliditetom
 • Inicirati uspostavljanje Informativnog ili CALL centra za građane o uslugama za decu u gradu Novom Sadu, uz podršku lokalne samouprave
 • CPZV aktuelno realizuje istraživanje o mentalnom zdravlju mladih u AP Vojvodini, publikacija o rezultatima ovog istraživanja biće distibuirana svim članicama Mreže (tokom decembra), a ideja je i da se organizuje stručni skup o ovoj temi na koji će biti pozvane članice Mreže
 • U februaru 2016. biće organizovan stručni skup „Tranzicija dece sa smetanjama u razvoju – spremnost obrazovnog sistema za uključivanje svakog deteta“, na koji će biti pozvane članice Mreže
 • Kao moguće ideje za profesionalnu razmenu i organizaciju stručnih skupova identifikovane su još neke oblasti, kao što su: uloga interresorne komisije u zajednici i podrška nezaposlenim roditeljima iz perspektive različitih sistema
 • Razvijati ideju o povezivanju akademskih institucija sa organizacijama/institucijama članicama Mreže sa ciljem da se određeni broj sati obavezne stručne prakse za studente obavlja u ovim organizacijama/institucijama, što bi doprinelo mnogo boljem upoznavanju karakteristika i uloga različitih sistema i razumevanju intersektorskog povezivanja i interesktoskog koncepta u pružanju usluga
 • Iskoristiti prilike za međunarodnu saradnju


S obzirom da je neophodno dalje pravce delovanja Mreže NS MEDE za 2016. godinu jasno koncipirati, a imajući u vidu oblasti saradnje koji su Protokolom o saradnji i predviđeni, predloženo je da se organizuje još jedan zajednički sastanak članica Mreže u funkciji planiranja. Sastanak će biti održan 08.12.2015. u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača (pozivno pismo i agenda biće blagovremeno poslati svim članicama Mreže NS MEDE).

U Novom Sadu, 04.11.2015.

Izveštaj sačinila: Marina Vukotić

Prezentacije sa konferencije možete preuzeti ovde.

ns mede izvestaj  20151026 110828
MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE