Akdreditovana obuka negovateljica za rad sa decom sa smetnjama u razvoju


Objavljeno septembar, 12 2016


Poštovane koleginice i kolege, Centar za proizvodnju znanja i veština u partnerstvu sa Pokrajinskim Zavodom za socijalnu zaštitu će 14-16. oktobra 2016. u Novom Sadu organizovati akreditovanu obuku „Obuka negovateljica za rad sa decom sa smetnjama u razvoju“.

  • Obuka je trodnevna i nosi 15 bodova.
  • Cena obuke po učesniku je 12.500,00 dinara.
  • Cena uključuje materijale, ručak, osveženje u pauzama i honorar voditelja.
  • Cena ne uključuje putne troškove, večere i doručak učesnika, niti smeštaj učesnika.


Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Svi zainteresovani mogu da se jave na obuke@cpzv.org ili na telefon 063/504-276 najkasnije do 07. oktobra 2016. godine.
Tačno mesto realizacije obuke biće učesnicima blagovremeno javljeno.

Obuka je namenjena prvenstveno negovateljicama angažovanim kod
pružalaca usluga za decu sa smetnjama u razvoju, ali i stručnim radnicima.
Za potrebe obuke kreiran je ppiručnik za učesnike, u elektronskom obliku.


Opšti cilj programa obuke:
Obučiti osoblje za stručan, ekonomičan rad, usmeren na dete i porodicu,
sa integrisanim znanjima o potrebama korisnika i načinu zadovoljenja
potreba.

Specifični ciljevi programa obuke:
1. Obučiti negovateljice za rad u svim oblicima usluga,
2. Omogućiti rad koji doprinosi aktiviranju korisnika i razvoju
usluga u lokalnoj zajednici.
3. Povećati efikasnost i ekonomičnost u radu i postići ujednačavanje
kvaliteta kadra u svim sektorima pružalaca usluga
4. Indirektno doprineti ostvarenjima ciljeva i principa Strategije
reforme socijalne zaštite.

Nakon pohađanja ovog programa obuke učesnici/ce će biti
osposobljeni:
1. za samostalno izvođenje aktivnosti i poslova zdravstvene nege koja
podrazumeva kupanje, hranjenje i presvlačenje korisnika
2.imaće veštine i znanja za izvođenje aktivnosti u strukturisanim
uslovima sa ciljem razvoja dečjih sposobnosti i strukturisanog-korisnog
provođenja slobodnog vremena
3. usvojiće znanja i veštine za sprovođenje treninga adaptivnih veština
4. usvojiće veštine i znanja koja su neophodna za obuku korisnika za
elementarne životne veštine- veštine samoposluživanja
5. biće im obezbeđene teorijske osnove koje su potrebne za planiranje i
kvalitetno izvođenje praktičnog rada


SADRŽAJ PROGRAMA OBUKE
Program je podeljen u sesije od kojih svaka predstavlja zasebnu logičku i
metodsku celinu. Sadržaj obuhvata teme od toga šta čini sistem socijalne
zaštite i koja je uloga negovateljice u njemu, potom veliki deo se odnosi
na sadržaje o ometenosti, vrstama ometenosti i profilima
funkcionisanja dece sa smetnjama u razvoju. Dotiču se psihološke osnove
dece, porodice kao i teorijske i praktične teme vezane za komunikaciju
deteta, porodice i negovateljice.
Posebne sesije su usmerene na strukturisano vreme deteta i razvojne
aktivnosti koje negovateljica treba da izvodi sa detetom uz primere i
smernice za rad. Sadržajem je predviđeno i obraživanje teme zlostavljanje
i zanemarivanje- kako prepoznati i reagovati na ispravan način.
Veliki deo je posvećen i nezi deteta, odnosno zdravstvenim stanjima,
implikacijama i procedurama u radu negovateljica kako bi pružile
adekvatnu negu detetu sa smetnjama u razvoju i reagovale u hitnim stanjima.


KOMPETENCIJE KOJE PROGRAM RAZVIJA
Program razvija profesionalne kompetencije negovateljice za rad u svim
oblicima usluga socijalne zaštite za decu sa smetnjama u razvoju.
Omogućava samostalan rad negovateljice i daje veštine i znanja za rad sa
ostalim članovima tima u ustanovama. Kompetencije koje razvija odnose se
pre svega na negu dece, provođenje vremena, animaciju, kao i komunikaciju
sa detetom i porodicom.Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Poziv na obuku negovateljica za rad sa decom sa smetnjama u razvoju možete preuzeti ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE