Početak novog projekta Centra za proizvodnju znanja i veština - RARE


Objavljeno mart, 01 2017


RARE – PROMENA DISKURSA, PROMENA PRAKSE: ROMI KAO LjUDSKI RESURS

RARE
Romi su najveća i jedna od najugroženijih nacionalnih manjina u Evropi, koja se suočava sa socijalnom isključenošću, diskriminacijom, i nepostojanjem jednakog pristupa zapošljavanju, obrazovanju, stanovanju i zdravlju. Većina od procenjenih 5,2 miliona Roma koji žive u Dunavskom regionu se i danas suočavaju sa netolerancijom, diskriminacijom i isključenošću sa tržišta rada.

Cilj RARE projekta je, stoga, da se ojačaju kapaciteti i saradnja među akterima koji imaju uticaj na učešće Roma na tržištu rada kako bi se bolje koristili njihovi ekonomski potencijali. U projekat su uključeni partneri i saradnici iz Mađarske, Češće, Slovačke, Rumunije, Bugarske i Srbije. 

Centar za proizvodnju znanja i veština je, uz SKRUG-Ligu Roma i Kancelariju za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine, jedan od partnera na projektu i rukovodi komponentom koja se odnosi na transnacionalno i nacionalno umrežavanje i transnacionalni prenos dobrih praksi u zapošljavanju Roma.

Ovim projektom će se definisati uslovi efikasne institucionalne saradnje, elaborirati i testirati inovativni modeli intervencije za uključivanje Roma u tržište rada, i razviti ubedljiva ekonomska argumentacija za takve intervencije.

Početak projekta: 01-01- 2017

Završetak projekta: 30-06- 2019

Budžet u evrima: 2.039.082,1

Naziv poziva: Dunavski transanacionalni program, Poziv br 1

Prioritet: Dobro upravljanje Dunavskim regionom

Specifični cilj: Unapređenje institucionalnih kapaciteta kako bi se dotakli glavni društveni izazovi


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE