Novosadska mreža za decu NSMEDE nastavlja sa aktivnostima


Objavljeno novembar, 27 2017


Novosadska mreža za decu NSMEDE nastavlja sa aktivnostima

Novosadska mreža za decu NSMEDE je pokrenuta 2014. godine. Inicijativu za umrežavanje profesionalaca na lokalnom nivou, koji su angažovani u radu sa decom i porodicama u različitim sektorima – obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, civilni sektor, inicirala je organizacija civilnog društva Centar za proizvodnju znanja i veština.

Tokom osnivanja, Mrežu je podržala Agroinvest fondacija Srbija. Protokol o saradnji u zajednici sa članicama potpisan je 28. aprila 2015. godine.
Danas je u rad Mreže uključeno preko 30 ustanova iz obrazovnog, zdravstvenog i sistema socijalne zaštite, fakulteti, udruženja građana, pojedinci/eksperti iz Novog Sada.
Zašto NSMEDE? Kako je došlo do ideje da se pokrene ovakva mreža?

  • U gradu postoji veliki broj inicijativa za unapređenje položaja dece u Novom Sadu, koje nisu međusobno povezane;
  • Profesionalci su iskazali potrebu da unaprede mehanizme međusobne komunikacije, kako bi se povećala dostupnost njihovih usluga ciljnim grupama, kao i povećala vidljivost efekata njihovih usluga;
  • Nametnula se potreba za stvaranjem fleksibilnog modela saradnje aktera, osmišljenog prema konkretnim potrebama i okolnostima dece u Novom Sadu.

Šta dalje?
Na sastanku radne grupe Mreže, koji je održan 14.11.2017. godine, u organizaciji Centra za
proizvodnju znanja i veština, članice su diskutovale i anlizirale dosadašnje aktivnosti i efekte funkcionisanja Mreže. Definisani su i neki od prioriteta kojima će se Mreža baviti tokom 2018. godine. Poseban akcenat će se staviti na prikupljanje i objedinjavanje informacija o uslugama koje postoje u Novom Sadu, a namenjene su deci. Cilj ove aktivnosti Mreže je povećanje dostupnosti ovih usluga korisnicima, posebno onim iz osetljivih grupa, ali i povećanje vidljivosti ustanova i organizacija koje te usluge pružaju. Takođe, 16.11.2017. godine, održana je konferencija na temu ‘’Ulaganje u decu na lokalnom nivou’’, u organizaciji Centra za proizvodnju znanja i veština, kojoj su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija i organizacija u Novom Sadu, Ministarstva prosvete, Unicef-a. Između osalog, na konferenciji su predstavljeni i primeri dobre prakse u Novom Sadu kada je u pitanju ulaganje u rani razvoj i sprečavanje osipanja dece iz obrazovnog sistema. Takođe, na konferenciji predstavljena i je Novosadska mreža za decu NSMEDE, cilj funkcionisanja ovakvog modela intersektorskog umrežavanja na loalnom nivou, kao i planirane aktivnosti Mreže za naredni period.

Značaj postojanja ovakvog modela intersektorskog umrežavanja na lokalnom nivou i kontinuiranog funkcionisanja Mreže NSMEDE, prepoznala je i Gradska uprava za socijalnu zaštitu, koja je kroz projekat ‘’NSMEDE’’ – intersektorsko umrežavanje i informisanje u funkciji unapređenja uslova za rast i razvoj dece u Novom Sadu’’, podržala aktivnosti Mreže u narednom periodu. Ono na čemu će Mreža nastaviti da radi jeste i kontinuirano identifikovanje problema i potreba na terenu, te povezivanje
resursa u cilju adekvatnije podrške deci i porodicama u lokalnoj zajednici.

 

 


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE