ULAGANJE U RANI RAZVOJ I SPREČAVANJE OSIPANJA ROMSKE DECE IZ ŠKOLSKOG SISTEMA U NOVOM SADU


Objavljeno novembar, 21 2017


ULAGANJE U RANI RAZVOJ I SPREČAVANJE OSIPANJA ROMSKE DECE IZ ŠKOLSKOG SISTEMA  U NOVOM SADU

Centar za proizvodnju znanja i veština CPZV je u junu 2017. godine u Novom Sadu pokrenuo projekat pod nazivom “Rano obrazovanje i briga o deci u funkciji prevencije osipanja i povećanja obrazovnih postignuća romske dece u Novom Sadu”.

Projekat se realizuje u
partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada i Gradskom upravom za obrazovanje Grada Novog Sada. Projekat finansira Evropska unija kroz program IPA 2013 Razvoj efektivnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.


U četvrtak 16. novembra, održana je i uvodna konferencija na projektu u Skupštini Grada Novog Sada. Cilj uvodne konferencije bio je da se uspostavi povoljan lokalni kontekst u smislu intersektorske saradnje, da se uključe relevantne zainteresovane grupe (iz sektora obrazovanja, zdravlja, socijalne zaštite, civilnog sektora, lokalnih vlasti), i definišu prioriteti u oblasti podrške ranom razvoju romske dece u Novom Sadu, i u oblasti prevencije osipanja
romske dece iz obrazovnog sistema.

Ovaj projekat je usmeren na decu u Novom Sadu, kako bi se doprinelo smanjenju nejednakosti i unapređenju obrazovne i socijalne inkluzije najranjivijih grupa, pre svega Roma, u Srbiji. Konkretno, do kraja 2018., godine Centar za proizvodnju znanja i veština sa projektnim partnerima radiće na tome da se poveća broj romskih devojčica i dečaka uzrasta 3,5-5 godina u predškolskoj ustanovi i da se unaprede roditeljske kompetencije njihovih roditelja, kao i da se poveća procenat uključenih romskih devojčica i dečaka u školama u Novom Sadu. Pored toga, radiće se i na tome da se mere podsticanja ranog razvoja, obrazovanja i vaspitanja kao i mere prevencije osipanja iz školskog sistema uključe u lokalne politike.

Aktivnosti obuhvataju niz mera podrške porodicama i školama: socijalno edukativni terenski rad u porodicama dece predškolskog uzrasta u neformalnim romskim naseljima, materijala podrška porodicama i pomoć pri upisu u predškolsku ustanovu, formiranje školskih timova za sprečavanje osipanja u 9 osnovnih škola u Novom Sadu, psihosocijalna podrška porodicama školske dece. Podrškom će ukupno biti obuhvaćeno 100 romskih porodica. Pored direktne podrške deci u porodicama u koje je uz CPZV aktivno uključen i Centar za socijalni rad, tokom projekta će biti organizovane edukacije za profesionalce u obrazovnom i sistemu socijalne zaštite kako bi se bolje umrežili i povezali, i ojačali njihovi kapaciteti u oblasti rada u interkulturalnom kontekstu, i kako bi se osnažila Novosadska intersektorska mreža NSMEDE koja je formirana 2014. godine u Novom Sadu.

Najznačajnije preporuke Konferencije odnose se na potrebu sistemskog rešenja u oblasti podrške ranom razvoju i prevenciji osipanja romske dece iz obrazovnog sistema u Novom Sadu kroz donošenje i usvajanje Lokalnog akcionog plana za Rome i opredeljenje budžetskih sredstava za date oblasti u okviru LAP-a.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE