ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ПОЗИЦИЈУ РЕАЛИЗАТОРА ПРОГРАМА „РАСТЕМО ЗАЈЕДНО – ПО РИТЕМИ БАШК“

Центар за производњу знања и вештина

Назив пројекта: Инклузивно предшколско васпитање и образовање (ECEC)
Извор финансирања: Међународна банка за обнову и развој (IBRD) – Светска банка
Број и датум Уговора о Гранту: 610-00-01247/13/2019-07 од 20.09.2019. године и Анекса 1 уговора br 610-00-01247/13-1/2019-07 од 05.12.2022. године
Датум: 09.01.2023. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” (Inclusive Childhood Education and Care – ECEC), у складу са потписаним Споразумом о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, a

Руководећи се утврђеним циљевима ECEC пројекта у оквиру Компоненте 3 Пројекта:

 • унапређење координације и сарадње релевантних актера у пружању холистичких и висококвалитетних услуга предшколског васпитања и образовања (укључујући области везане за здравље, исхрану, рано утврђивање сметњи у развоју и стимулацију раног развоја и учење) родитељима и деци узраста од рођења до 6,5 година на локалном нивоу,
 • оснаживање родитеља и породица за пружање подршке холистичком развоју деце кроз унапређивање знања о значају раног развоја (укључујући адекватну здравствену заштиту и исхрану, стимулацију у периоду раног развоја и пружање могућности за учење, негу и заштиту од стреса) и о релевантним услугама које су доступне у заједници.

С обзиром да је да је Министарство у сарадњи са Међународном банком за обнову и развој, према унапред постављеним критеријумима, саставило Листу општина у Републици Србији, које се сматрају приоритетним за учешће у Пројекту ECEC, као и да је, у складу са одредбама Споразума о зајму, објавило конкурс и позвало првих 40 општина са Листе да доставе предлог пројекта за финансирање из средстава Грантова,  спровело процедуру оцене предлога пројеката и доделе средстава Јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) чији су пројекти испуњавали услове за доделу и закључило са Градом Нови Садом Уговор о Гранту, Центар за производњу знања и вештина, као имплементациони партнер, расписује позив за позицију реализатора/ке програма „РАСТЕМО ЗАЈЕДНО – ПО РИТЕМИ БАШК“

Број потребних реализатора/ки: 2

Опис посла

Реализатор/ка програма „РАСТЕМО ЗАЈЕДНО – ПО РИТЕМИ БАШК“ обављаће следеће послове:

 • Припрема тема и садржаја радионица у оквиру програма „РАСТЕМО ЗАЈЕДНО – ПО РИТЕМИ БАШК“
 • Реализација  радионица у оквиру програма „РАСТЕМО ЗАЈЕДНО – ПО РИТЕМИ БАШК“
 • Евауација радионица
 • Тромесечна евалуација програма

Потребне квалификације:

 • Високо или више образовање у области хуманистичких наука;
 • Најмање 5 година професионалног искуства у струци;
 • Изражене комуникационе вештине, рад на рачунару;
 • Експертиза у области предшколског васпитања и образовања, као и инклузивног предшколског васпитања и образовања.
 • Предност ће бити дата кандидатима/кињама који имају исккуство у раду са децом припадницима ромске националне мањине

Провера и ревизија

Реализатор/ка едукације ће се придржавати свих упутстава наручиоца која су у складу с релевантним законима на територији на којој се реализује услуга.

Реализатор/ка едукације ће дозволити Светској банци (Банци) односно особама које Банка за то именује да изврши контролу која се тиче реализације Уговора и подношења Изјаве о заинтересованости, као и да исте прегледа ревизор ког одреди Банка, уколико то Банка захтева. Реализатору менторске подршке  скреће се пажња на одредбе уговора, у коме се, између осталог, каже да се поступања у намери да се физички онемогући коришћење права Банке да изврши проверу и ревизију сматрају забрањеним и подлежу раскиду уговора (као и проглашењу непогодности према важећим процедурама за санкционисање које користи Банка).

Центар за производњу знања и вештина позива квалификоване кандидате и кандидаткиње да изразе заинтересованост за пружање описаних услуга. Заинтересовани кандидати и кандидаткиње треба да доставе

 1. Попуњен и потписан Образац изјаве о заинтересованости
 2. Радну биографију са подацима о  квалификацијама и одговарајућем искуству


Изјаве о заинтересованости
са биографијом достављају се у писаној форми на српском  језику на адресу у наставку лично, поштом или електронском поштом закључно са уторком, 17.01.2023. године у 16.00 часова.

За слање поштом или личну доставу:
Центар за производњу знања и вештина
Булевар Јована Дучића 25, 21000 Нови Сад
За: Јелена Аврамов

 

За слање електронском поштом:
cpzvns@gmail.com ili tatjana.lazor@gmail.com
са назнаком:
Изјава о заинтересованости за позицију реализатора/ке програма „РАСТЕМО ЗАЈЕДНО – ПО РИТЕМИ БАШК“