Нови Сад, 30.03.2022. године

 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГУ
ОБУКА ЗА НЕГОВАТЕЉИЦЕ/ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ

Центар за производњу знања и вештина

Назив пројекта: „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“

 

Центар за производњу знања и вештина расписује Позив за набавку услуге обуке за неговатељице/геронтодомаћице за пружање услуге помоћ у кући у оквиру пројекта   „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“. Пројекат се одвија у оквиру програма Немачке развојне сарадње “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији- Иницијатива за инклузију фаза 3”, који имплементира ГИЗ.  Носилац пројекта је Град Нови Сад-Градска управа за социјалну и дечију заштиту а Центар за производњу знања и вештина је партнер на пројекту.

Период имплементације пројекта: 01.12.2021. – 30.11.2022. године.

Опште информације

Центар за производњу знања и вештина (ЦПЗВ)  је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области личног, организацијског и друштвеног развоја. Основни статутарни циљ ЦПЗВ је допринос развоју инклузивног друштва, кроз унапређење личних и професионалних потенцијала и капацитета деце, младих и одраслих, унапређење капацитета невладиних организација и других организација и институција у окружењу, као и кроз оснаживање локалне заједнице и промоцију партнерства и умрежавања на свим нивоима. Рад организације се реализује кроз три стратешка програма: Програм подршке инклузији Рома, Програм за децу и породицу и Програм за младе. Поред тога, развијамо програмске активности у области подршке женама и девојчицама.

Према попису из 2011. године, у Републици Србији је регистровано 147.604 етничких Рома, што чини 2,1% укупног становништва. Према методолошки верификованим извештајима и показатељима, већина Рома суочена је са социјалном искљученошћу и сиромаштвом и изложена је неком облику отворене, а још чешће и прикривене дискриминације. Подаци о социо-економском статусу Рома су оскудни, застарели и несистематични, обично се прикупљају само делимично нестандардизованом и непровереном методологијом, па је тешко проценити стварне димензије сиромаштва припадника ромске популације.

Према подацима Националне службе за запошљавање (стање 30. априла 2019.), на евиденцији је било 26.955 незапослених (13.081 жена или 48,53%) који су се изјаснили да су припадници ромске националне мањине, а тај број је порастао на 27.595. (50,20% жена) на дан 30.10.2020.

Иако званични подаци Пописа 2011. говоре о 3.636 Рома, процењује се да је број Рома, али и Ашкалија и Египћана који живе у граду Новом Саду око 15.000, тако да они представљају другу по величини националну мањину у граду Новом Саду. У демографској структури Рома број мушкараца (1.840) већи је од броја жена (1.736), а деца и млади узраста 0-14 година чине чак 35,77% укупне ромске популације (610 девојчица и 669 дечака). Према подацима Националне службе за запошљавање на дан 31.12.2020. године у Новом Саду је било укупно 250 незапослених лица ромске националности, од којих су већину или 132 (52,8%) биле жене. Међу незапосленим лицима ромске националности у 2020. години највише их је са завршеним првим степеном (201, односно 80,4%), док је 7 особа са завршеним факултетом, од чега 6 жена.

Граду Новом Саду недостају подаци о потребама за запошљавањем ромске популације, а неке од мера Националне службе за запошљавање нису прилагођене ромској популацији (нпр. недостатак потребних средстава обезбеђења и гаранција посебно за мере самозапошљавања, недостатак праћења и подршке, менторства за одржавање запослења или малог бизниса). Поред тога, Ромкиње и Роми се углавном пријављују Националној служби за запошљавање због могућности остваривања права на новчану социјалну помоћ, а често не разумеју концепт активних мера запошљавања и могућности које нуди Национална служба за запошљавање. Мали је број Рома и Ромкиња запослених у јавним установама. Још увек постоји велико неповерење ромске популације у државне институције као и висока заступљеност ромске популације у раду на неформалном тржишту рада и у сивој економији. Негативно утичу и свеприсутна дискриминација на тржишту рада и недовољна сензибилност послодаваца за запошљавање Рома. С друге стране, формална знања и вештине Рома и Ромкиња нису усклађене са потребама тржишта рада.

Ситуација са КОВИД-19 пандемијом је додатно погоршала економски положај Рома у друштву. Приступ послу/изворима прихода је кључна област у којој су повећани ризици од сиромаштва Ромкиња и Ромкиња током рестриктивних мера и одговора државе на пандемију КОВИД-19, јер су највише погођени радници у неформалној економији, посебно у областима сакупљања секундарних сировина, трговине, тржишне продаје, сезонских и повремених послова и музике. Главне манифестације ових ризика огледају се у немогућности обављања делатности због увођења ванредног стања и мера у циљу очувања јавног здравља, чиме је значајан број ових лица остао без основних извора прихода. Осим тога, нису посебно подржани циљаним системским мерама подршке становништву или привреди, док је помоћ донаторске заједнице и организација цивилног друштва била континуирана.

Од 23. априла 2014. године Национална служба за запошљавање, Филијала Нови Сад, има свог представника у мобилном тиму за инклузију Рома, који делује у оквиру Градске управе за социјалну и дечју заштиту. Ова јединица у највећој мери сарађује са Центром за социјални рад Града Новог Сада јер њихов мандат у систему социјалне заштите подразумева подршку у запошљавању, становању и образовању социјално угроженим групама, укључујући Роме и повратнике. Сви ови релевантни актери ће, дакле, бити укључени у пројекат, тако да су све интервенције интегрисане у званични систем.

Општи циљ пројекта је Допринети смањењу сиромаштва, повећању запошљивости и социјалној инклузији Рома/киња и повратника/ца у Новом Саду.

Посебни циљеви:

1) Побољшане могућности прихода, запошљавања и самозапошљавања Рома/киња и повратника/ца у Новом Саду са фокусом на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места;

2) Ојачани интегрисани међусекторски одговор на питање запошљавања Рома/киња и повратника/ца кроз изградњу капацитета релевантних актера, израду предлога мера за политике, и подизање свести у заједници

Компоненте пројекта

Овај пројекат је усмерен на смањење сиромаштва, повећање запослености и социјалне укључености Рома/киња и повратника/ца у Новом Саду. Због специфичности Новог Сада и дугогодишњег искуства пројектних партнера у планирању и имплементацији различитих приступа при запошљавању ове циљне групе, пројекат ће се састојати од низа прилагођених група активности које су дизајниране за различите подгрупе циљане популације – Рома/киња и повратника/ца.

Групе активности су прилагођене овим подгрупама и укључују:

1) Пословно ангажовање 10 жена (од 15 обучених и сертификованих) са пружаоцима услуга Помоћ у кући које се финансира из буџета Новог Сада, комбиновано са менторском подршком.

2) Програм запослења са познатим послодавцима за 10 Рома/киња и повратника/ца; у сарадњи са приватним и јавним предузећима: обука комбинована са пословним анагажовањем и менторском подршком на радном месту (пружање потребних информација, праћење напретка радника током обуке, и пружање подршке при запослењу након завршене обуке)

3) Мере запошљавања у оквиру радне активације за 10 корисника новчане социјалне помоћи и менторска подршка током запослења ( пружање потребних информација , моноторниг њхов напредак током запослења)

4) Самозапошљавање и/или нови програм запослења за 5 Рома/киња и повратника/ца, који ће добити подршку да развију своју идеју за бизнис, развију бизнис план и да добију подршку за покретање сопственог посла, стварање нових радних места и запошљавање.

Подизање свести, изградња капацитета и јачање међусекторске сарадње реализоваће се као хоризонталне активности како би се сензибилисали сви релевантни актери у заједници. Да би се обезбедила одрживост иницијатива успостављених кроз имплементацију пројекта, и ради даљег планирања на локалном нивоу, биће креирана два документа:

 • „Модели добре праксе запошљавања засновани на претходном искуству“ и
 • „Препоруке за прилагођене међусекторске мере за запошљавање за ЛАП 2023-2024“

Циљне групе пројекта

Директни корисници:

 • 40 незапослених Рома/киња и повратника/ца који ће остваривати приход у оквиру: два програма код познатог послодавца (њих 20 и најмање 50% жена), програма радне активације (њих 10, а најмање 30% жена) , програм подршке самозапошљавању (њих 5, а најмање 20% жена) и њихове породице;
 • Послодавци (њих око 10) у приватном и јавном сектору код којих ће бити запослени корисници пројекта, у складу са условима јавног позива који ће за њих бити објављен, или путем директног комуницирања између локалне самоуправе, партнерске организације и Националне службе за запошљавање;
 • Национална служба за запошљавање, Центар за социјални рад, организације цивилног друштва, међусекторски Тим за унапређење положаја Рома и Ромкиња и Мобилни тим за инклузију Рома у Граду Новом Саду, који ће бити укључени у програм оснаживања за вођење интегрисаних међусекторских пројеката подршке запошљавању на локалном нивоу, као и у изради препорука за дефинисање прилагођених мера подршке запошљавању Рома/киња и повратника/ца.

Крајњи корисници пројекта су сви незапослени Роми/киње, посебно повратници/це и њихове породице у Новом Саду, послодавци, медији, организације цивилног друштва и шира јавност.

1.Опис посла 

1.1 Одабрани реализатор обуке ће припремити и спровести акредитовану обуку, као и и доставити извештај о акредитованој обуци за обављање послова неговатељице/ геронтодомаћице у оквиру услуге Помоћ у кући у трајању од 7 дана за 15 жена (Ромкиња и повратница по Споразуму о реадмисији) у периоду од (оквирно) 25.04. до 10.06.2022. године

1.2 Место реализације обуке: Нови Сад

1.3 Динамика реализације обуке: Обука ће се реализовати у уговореном периоду, оквирно током 7 недеља, један дан недељно, на датуме који ће бити договорени са уговореним понуђачем

1.4 Период трајања уговора

Предвиђени број дана ангажовања је до 9 дана ( 7 дана за реализацију обуке, 1 дан за припрему и 1 дан за извештавање)  дана у периоду од дана потписивања уговора до 15.06.2022. године. 

1.5 Задаци и временски рокови

 Понуђач треба да изврши следеће задатке у предвиђеним роковима.

 

Задаци Продукти и исходи Временски рок
Припрема сатнице и сценарија обуке Сачињени:

 • Сатница обуке на српском језику
 • Сценарио обуке на српском језику
До 25.04.2022. године
Реализација седмодневне обуке у Новом Саду, за 15 жена Одржана седмодневна обука за 15 жена:

 • Презентација
 • Штампани радни материјали за  учеснице
 • Евалуациони упитник
 • Листа присутности
Од 25.04. до 10.06.2022. године
Сачињавање и достављање извештаја о реализованој обуци Сачињен завршни извештај који укључује:

 • Писани извештај о реализованој обуци обима до 3 куцане стране на енглеском и српском језику у формату који задаје наручилац (у електронској верзији и оригинална у штампаном формату) са обрађеном оценом успешности обуке на српском и енглеском језику
 • Прекуцана листа присутности и оригинална листа присутности за сваки појединачни дан обуке
 • Фотографије са обуке
 • Оригинални попуњени упитници за оцену успешности обуке
 • Радни материјал коришћен током обуке (презентације, радни листови и сл) у електронској верзији, на српском језику
До 15.06.2022. године

Напомена:

Понуђач у својој понуди треба да обухвати све трошкове који настају приликом реализације услуге укључујући штампање материјала за учеснице обуке, као и логистику (путовање, смештај, комуникацијске трошкове)
Наручилац за потребе обуке обезбеђује просторије за рад, освежење за паузе, фасцикле, оловке и тренерски материјал, аудио и видео опрему (пројектор, лаптоп) и неће преузети никакве евентуалне додатне трошкове који могу да настану током реализације услуге.

 

2. Квалификације понуђача

  • Понуђач и експерти/тренери морају бити независни и без сукоба интереса у одговорностима које преузимају.

2.1 Формалне квалификације понуђача

  • Понуђач је регистрован на територији Републике Србије (ако је у питању правно лице – организација цивилног друштва, агенција);
  • Понуђач има акредитовану обуку за пружање услуге социјалне заштите Помоћ у кући која је намењена оспособљавању неговатељица/геронтодомаћица за пружањењ услуге;
  • Поседовање лиценце за пружање услуге Помоћ у кући ће се сматрати предношћу

3. Документација и начин достављања понуде

Понуђач доставља следећа документа:

  1. Образац понуде (потребно попунити образац бр.1 који је дат у прилогу позива)
  2. Решење о регистрацији из АПР-а (ако је у питању правно лице – организација цивилног друштва, агенција);
  3. Решење о акредитацији обуке у систему социјалне заштите издато од стране овлашћеног тела
  4. Референце понуђача о претходно реализованим услугама релевантним за овај Позив
  5. Биографија 2 експерта/тренера на српском и енглеском језику

Понуда се доставља електронским путем, скенирана, са потписом овлашћеног лица понуђача. Понуда мора бити сачињена на обрасцу који је саставни део овог позива, јасна и недвосмислена. Образац можете преузети овде

Понуда се шаље електронским путем на адресу: cpzvns@gmail.com

са назнаком: Понуда за услугу обуке за неговатељице/геронтодомаћице за пружање услуге помоћ у кући

или

поштом/курирском службом/лично на адресу:

Центар за производњу знања и вештина

Булевар Јована Дучића 25, 21000 Нови Сад

Рок за достављање понуда је 13.04.2022. године до 23.59 часова.

Благовременом понудом ће се сматрати понуда која је у назначеном року пристигла на наведену адресу.   

Биће разматране само благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде.

Ниједна понуда се не може изменити након истека рока за подношење понуда.

4. Критеријуми за оцењивање понуде

Одлука о додели уговора о набавци донеће се применом критеријума: однос најнижа понуђена цена и релевантна стручност.

5. Додатна објашњења од понуђача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка набавке.

6. Обавештење понуђача

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети најкасније у року од 7 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач у року од 3 дана након позива Наручиоца одбије да приступи закључењу уговора, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијем понуђачем.

7. Закључивање уговора

Уговор о набавци ће бити закључен са понуђачем коме је додељен уговор у року од највише осам дана од дана доношења одлуке.

8. Рок и начин плаћања

Плаћање се врши на крају, по реализованој услузи, достављању и одобравању извештаја од стране наручиоца, на основу достављеног рачуна, одобреног извештаја за период фактурисања и доказа о временском оквиру ангажовања (time sheet), најраније 10 дана након достављених исправних докумената и рачуна.