Овим путем позивамо све компаније које послују у јавном и приватном сектору на територији општине Нови Сад, а заинтересоване су за пружање услуга у програму подршке запошљавању и самозапошљавању Ромкиња и Рома и повратника, да се пријаве као заинтересовани пружаоци програма.

Програм подршке запошљавању и самозапошљавању пружа се кроз пројекат Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду који спроводи Град Нови  Сад-Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада у партнерству са Центром за производњу знања и вештина, а уз подршку Немачке развојне сарадње  (ГИЗ) у оквиру пројекта  Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији.

У оквиру пројекта Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду, Центар за производњу знања и вештина реализује активности подршке Ромкињама и Ромима и повратницима у области запошљавања и самозапошљавања. Поменутим активностима, покушаћемо да разбијемо препреке институционалног система развијањем заједничких акција, пружањем иновативних решења и изградњом међусобног поверења кључних актера у области запошљавања и укључивања.

Овим путем позивамо заинтересоване јавне и приватне компаније са територије Новог Сада да узму учешће у компонентама подршке које пројекат пружа:

 • Програм радног ангажовања за пружање услуга помоћи у кући – одабране компаније које су регистроване за пружање услуга помоћи у кући ће ангажовати укупно 10 сертификованих жена. Радни ангажман ће трајати укупно 3 месеца, уз обезбеђене субвенције за послодавце као и новчану надоканду за кандидаткиње;
 • Програм радне активације – одабране јавне институције и организације ће у оквиру програма радно ангажовати 10 Рома, Ромкиња и повратника, који су корисници новчане социјалне помоћи, у трајању од 3 месеца. Кандидати и кандидаткиње ће примити новчану надокнаду за период радне активације;
 • Програм подршке при запошљавању код познатог послодавца – одабране компаније ће ангажовати 10 заинтересованих незапослених Ромкиња и Рома и повратника, како би стекли знања и вештине потребне за обављање послова на одређеном радном месту и за њихов лакши улазак на тржиште рада. Програм ће трајати 3 месеца, а одабране компаније и полазници/е ће примити новчану надокнаду, тј.субвенције;

Послодавци ће бити у обавези да кандидатима обезбеде сва потребна средства за рад, укључујући радни материјал, менторску подршку, заштитну опрему, а све у зависности од тога о којој врсти посла се ради.

Компаније које буду изабране за пружање описаних услуга у трајању од минимум 3 месеца, имају право на накнаду по кориснику. Број полазника/корисника је ограничен. Компаније су у обавези да полазницима програма обезбеде сва потребна средства за рад, укључујући радни материјал, менторску подршку, заштитну опрему, а све у зависности од тога којој врсти посла се ради, и да осигурају све организационо-техничке и безбедносне услове током трајања програма подршке. Компаније нису у обавези да са полазницима склопе уговора, већ је то обавеза Центра за производњу знања и вештина.

Право учешћа у реализацији програма подршке може да оствари послодавца под условом:

 • да припада јавном или приватном сектору
 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 • да у последњих шест месеци није био евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • да има одговарајуће кадровске капацитете, односно: има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) са најмање завршеним средњом школом, у складу са нивоом образовања захтеваним у стандарду посла, који поседује знања и вештине у складу са захтевима посла, односно има сертификате. , лиценца или потврде као доказ стручности у областима за које ће бити задужен и има најмање 18 месеци радног искуства на истим или сличним пословима за које полазник програма стиче практична знања и вештине;
 • да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма подршке, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају захтевима посла и у складу су са радним местом за које лица стичу практична знања и вештине;
 • да обезбеди све услове да се реализација програма подршке одвија у складу са прописима о безбедности и заштити на раду;
 • да се не налази на листи санкционисаних компанија на територији ЕУ;
 • Да послодавцу до сада нису изрицане корективне мере од стране Инспекције рада или других надлежних органа због кршења одредби Закона о раду и Закона о забрани дискриминације.

Све детаље о условима, потребној пропратној документацији, начину подношења пријаве и бодовања поднетих пријава, можете наћи у документу Критеријуми за послодавце. Форма пријаве (Образац 1.) је интегрисана у поменути документ.

Пријава за програм подноси се Центру за производњу знања и вештина, у једном примерку на прописаном обрасцу који се може добити у просторијама Центра, Булевар Јована Дучића 25 или преузети са интернет странице Центра за производњу знања и вештина овде.

Центар за производњу знања и вештина и подносилац пријаве најкасније у року од 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању учешћа у програму подршке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

За све додатне информације можете нас контактирати путем мејла cpzvns@gmail.com или на број телефона 060 5650 111.