ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ПОЗИЦИЈУ АСИСТЕНТА НА ПРОЈЕКТУ

Центар за производњу знања и вештина

Назив пројекта: „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“

                       

Датум: 22.11.2021.

Град Нови Сад, градска управа за социјалну и дечију заштиту у партнерству са Центром за производњу знања и вештина ће у периоду 01.12.2021. – 30.11.2022. године реализовати пројекат Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“. Пројекат се одвија у оквиру програма Немачке развојне сарадње “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији”, који имплeментира GIZ


Општи циљ пројекта је 
Допринети смањењу сиромаштва, повећању запошљивости и социјалној инклузији Рома/киња и повратника/ца у Новом Саду.


Посебни циљеви:

1) Побољшане могућности прихода, запошљавања и самозапошљавања Рома/киња и повратника/ца у Новом Саду са фокусом на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места;

2) Ојачани интегрисани међусекторски одговор на питање запошљавања Рома/киња и повратника/ца кроз изградњу капацитета релевантних актера, израду предлога мера за политике, и подизање свести у заједници


Компоненте пројекта

 Овај пројекат је усмерен на смањење сиромаштва, повећање запослености и социјалне укључености Рома/киња и повратника/ца у Новом Саду. Због специфичности Новог Сада и дугогодишњег искуства пројектних партнера у планирању и имплементацији различитих приступа при запошљавању ове циљне групе, пројекат ће се састојати од низа прилагођених група активности које су дизајниране за различите подгрупе циљане популације – Рома/киња и повратника/ца.

Групе активности су прилагођене овим подгрупама и укључују:

1) Пословно ангажовање 10 жена (од 15 обучених и сертификованих) са пружаоцима услуга Помоћ у кући које се финансира из буџета Новог Сада, комбиновано са менторском подршком.

2) Програм запослења са познатим послодавцима за 10 Рома/киња и повратника/ца; у сарадњи са приватним и јавним предузећима: обука комбинована са пословним анагажовањем и менторском подршком на радном месту (пружање потребних информација, праћење напретка радника током обуке, и пружање подршке при запослењу након завршене обуке)

3) Мере запошљавања у оквиру радне активације за 10 корисника новчане социјалне помоћи и менторска подршка током запослења ( пружање потребних информација , мониториг њиховог напретка током запослења)

4) Самозапошљавање и/или нови програм запослења за 5 Рома/киња и повратника/ца, који ће добити подршку да развију своју идеју за бизнис, развију бизнис план и да добију подршку за покретање сопственог посла, стварање нових радних места и запошљавање.

Подизање свести, изградња капацитета и јачање међусекторске сарадње реализоваће се као хоризонталне активности како би се сензибилисали сви релевантни актери у заједници. Да би се обезбедила одрживост иницијатива успостављених кроз имплементацију пројекта, и ради даљег планирања на локалном нивоу, биће креирана два документа:

–        „Модели добре праксе запошљавања засновани на претходном искуству“ и

–        „Препоруке за прилагођене међусекторске мере за запошљавање за ЛАП 2023-2024“

 

Циљне групе пројекта

Директни корисници:

–        40 незапослених Рома/киња и повратника/ца који ће остваривати приход у оквиру: два програма код познатог послодавца (њих 20 и најмање 50% жена), програма радне активације (њих 10, а најмање 30% жена) , програм подршке самозапошљавању (њих 5, а најмање 20% жена) и њихове породице;

–        Послодавци (њих око 10) у приватном и јавном сектору код којих ће бити запослени корисници пројекта, у складу са условима јавног позива који ће за њих бити објављен, или путем директног комуницирања између локалне самоуправе, партнерске организације и Националне службе за запошљавање;

–        Национална служба за запошљавање, Центар за социјални рад, организације цивилног друштва, међусекторски Тим за унапређење положаја Рома и Ромкиња и Мобилни тим за инклузију Рома у Граду Новом Саду, који ће бити укључени у програм оснаживања за вођење интегрисаних међусекторских пројеката подршке запошљавању на локалном нивоу, као и у изради препорука за дефинисање прилагођених мера подршке запошљавању Рома/киња и повратника/ца.

Крајњи корисници пројекта су сви незапослени Роми/киње, посебно повратници/це и њихове породице у Новом Саду, послодавци, медији, организације цивилног друштва и шира јавност.

 

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД АНГАЖОВАЊА:  01.12.2021. до 30.11.2022. године (укупно 204 радна дана)

ВРСТА АНГАЖОВАЊА: Уговор о делу (спољашњи сарадник партнера на пројекту)

ПОТРЕБАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 (Словима: један)

 

Реализатор/ка послова на позицији асистента пројекта ће спроводити следеће послове: :

–          Пружа подршку пројектном координатору на пројекту у управљању и праћењу пројекта; припреми догађаја, активности, извештавању итд.

–          Учествује на координационим састанцима имплементационих партнера

–          Води евиденције састанака и остварује редовну комуникацију са партнерском инсититуцијом и корисницима пројекта

–          Помаже у припреми обједињених периодичних и завршних извештајa.

–          Пружање техничке помоћи у обради података, администрација ангажовања екстерних сарадника и комуникације са корисницима

 

Потребне квалификације:

–          Високо или средње образовање у области хуманистичких наука;

–          Најмање 2 године искуства у ангажовању у цивилном сектору;

–          Изражене комуникационе вештине, рад на рачунару;

Центар за производњу знања и вештина позива квалификоване кандидате и кандидаткиње да изразе заинтересованост за пружање описаних услуга.  Заинтересовани кандидати и кандидаткиње треба да доставе податке о својим квалификацијама и одговарајућем искуству.

КАКО И ГДЕ ПОСЛАТИ ПРИЈАВЕ:

Заинтересовани кандидати своје пријаве могу упутити  на имејл адресу

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Радна биографија
  2. Скенирана диплома о завршеном последњем степену образовања
  3. Потписана и скенирана Изјава о заинтересованости (Прилог 1 овог Позива)

РОКОВИ:

Изјаве о заинтересованости са обавезном пратећом документацијом достављају се у писаној форми на српском  језику на адресу у наставку лично, поштом или електронском поштом најкасније до  29.11.2021. године 12:00 часова на cpzvns@gmail.com са назнаком: Изјава о заинтересованости за реализацију послова асистента на пројекту

или на:

Центар за производњу знања и вештина

Булевар Јована Дучића 25, 21000 Нови Сад