Poštovane koleginice i kolege, Centar za proizvodnju znanja i veština u partnerstvu sa Pokrajinskim Zavodom za socijalnu zaštitu će 14-16. oktobra 2016. u Novom Sadu organizovati akreditovanu obuku „Obuka negovateljica za rad sa decom sa smetnjama u razvoju“.

  • Obuka je trodnevna i nosi 15 bodova.
  • Cena obuke po učesniku je 12.500,00 dinara.
  • Cena uključuje materijale, ručak, osveženje u pauzama i honorar voditelja.
  • Cena ne uključuje putne troškove, večere i doručak učesnika, niti smeštaj učesnika.

Svi zainteresovani mogu da se jave na obuke@cpzv.org ili na telefon 063/504-276 najkasnije do 07. oktobra 2016. godine.
Tačno mesto realizacije obuke biće učesnicima blagovremeno javljeno.

Obuka je namenjena prvenstveno negovateljicama angažovanim kod
pružalaca usluga za decu sa smetnjama u razvoju, ali i stručnim radnicima.
Za potrebe obuke kreiran je ppiručnik za učesnike, u elektronskom obliku.

Opšti cilj programa obuke:
Obučiti osoblje za stručan, ekonomičan rad, usmeren na dete i porodicu,
sa integrisanim znanjima o potrebama korisnika i načinu zadovoljenja
potreba.

Specifični ciljevi programa obuke:
1. Obučiti negovateljice za rad u svim oblicima usluga,
2. Omogućiti rad koji doprinosi aktiviranju korisnika i razvoju
usluga u lokalnoj zajednici.
3. Povećati efikasnost i ekonomičnost u radu i postići ujednačavanje
kvaliteta kadra u svim sektorima pružalaca usluga
4. Indirektno doprineti ostvarenjima ciljeva i principa Strategije
reforme socijalne zaštite.

Nakon pohađanja ovog programa obuke učesnici/ce će biti
osposobljeni:
1. za samostalno izvođenje aktivnosti i poslova zdravstvene nege koja
podrazumeva kupanje, hranjenje i presvlačenje korisnika
2.imaće veštine i znanja za izvođenje aktivnosti u strukturisanim
uslovima sa ciljem razvoja dečjih sposobnosti i strukturisanog-korisnog
provođenja slobodnog vremena
3. usvojiće znanja i veštine za sprovođenje treninga adaptivnih veština
4. usvojiće veštine i znanja koja su neophodna za obuku korisnika za
elementarne životne veštine- veštine samoposluživanja
5. biće im obezbeđene teorijske osnove koje su potrebne za planiranje i
kvalitetno izvođenje praktičnog rada

SADRŽAJ PROGRAMA OBUKE
Program je podeljen u sesije od kojih svaka predstavlja zasebnu logičku i
metodsku celinu. Sadržaj obuhvata teme od toga šta čini sistem socijalne
zaštite i koja je uloga negovateljice u njemu, potom veliki deo se odnosi
na sadržaje o ometenosti, vrstama ometenosti i profilima
funkcionisanja dece sa smetnjama u razvoju. Dotiču se psihološke osnove
dece, porodice kao i teorijske i praktične teme vezane za komunikaciju
deteta, porodice i negovateljice.
Posebne sesije su usmerene na strukturisano vreme deteta i razvojne
aktivnosti koje negovateljica treba da izvodi sa detetom uz primere i
smernice za rad. Sadržajem je predviđeno i obraživanje teme zlostavljanje
i zanemarivanje- kako prepoznati i reagovati na ispravan način.
Veliki deo je posvećen i nezi deteta, odnosno zdravstvenim stanjima,
implikacijama i procedurama u radu negovateljica kako bi pružile
adekvatnu negu detetu sa smetnjama u razvoju i reagovale u hitnim stanjima.

KOMPETENCIJE KOJE PROGRAM RAZVIJA
Program razvija profesionalne kompetencije negovateljice za rad u svim
oblicima usluga socijalne zaštite za decu sa smetnjama u razvoju.
Omogućava samostalan rad negovateljice i daje veštine i znanja za rad sa
ostalim članovima tima u ustanovama. Kompetencije koje razvija odnose se
pre svega na negu dece, provođenje vremena, animaciju, kao i komunikaciju
sa detetom i porodicom.