Od septembra 2019. godine Centar za proizvodnju znanja i veština je partner na projektu „Novi Sad za jednakost devojaka i devojčica romske nacionalnosti“. Nosilac projekta je Grad Novi Sad-Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu i trajaće do juna 2020. godine.

Opšti cilj projekta je podsticanje pozitivnih akcija lokalne zajednice prema romskom stanovništvu radi sprečavanja diskriminacije, sa posebnim fokusom na devojčice, devojke i žene. Specifični cilj projekta je doprinos unapređenju lokalnih međusektorskih mehanizama za socijalno uključivanje mladih romske nacionalnosti,  naročito devojčica i devojaka, kroz  saradnju lokalne samouprave, sistema obrazovanja, socijalne zaštite i organizacija civilnog društva.

Projekat se sprovodi u 4 komponente:

1) Mere podrške romskim porodicama predškolske dece na terenu u neformalnim romskim naseljima; 2) Koordinacija i podrška radu školskih timova za prevenciju osipanja dece iz obrazovnog sistema u 9 osnovnih škola u Novom Sadu;

3) Preventivne edukacije za devojčice i devojke romske nacionalnosti o partnerskom i porodičnom nasilju, ranim ugovorenim brakovima i

4) Edukacija medija i Novosadske intersektorske mreže za decu (NSMEDE) o problemima porodičnog i partnerskog nasilja uključujući problem ranih ugovorenih brakova u romskoj populaciji, i medijska kampanja u javnosti.

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.