Republika Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ima mogućnost da pristupi Programu za prava, jednakost i državljanstvo (Rights, Equality and Citizenship – REC)

U ciljeve ovog programa, ukupnog budžeta od 439 miliona evra za period 2014 – 2020, pored ostalog, spadaju borba protiv nasilja nad decom, mladima i ženama i zaštita žrtava i grupa pod rizikom, promocija nediskriminacije, rodna ravnopravnost, ostvarivanje prava deteta, zaštita podataka. Neučestvovanjem u ovom programu propuštamo priliku da apliciramo za sredstva za aktivnosti za koje je 2014. planirano blizu 18 miliona evra.
Pristupanje ovom programu je od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju imajući u vidu prioritete postavljene u Akcionom planu za Poglavlje 23, a koji su važni za otvaranje ovog poglavlja na putu evropskih integracija. Pored toga, učešćem u Programu Republika Srbija bi poslala jasan signal Evropskoj uniji da se ozbiljno posvećuje rešavanju pitanja na koja je ukazano u Izveštaju EK o napretku Republike Srbije.

Opširnije.