Mreža organizacija za decu Srbije – MODS je pripremila i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prosledila predlog izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema i obrazovanja.

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS pozdravlja inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja unapredi postojeća zakonska rešenja, otkloni probleme u praksi i uskladi sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji sa sistemom obrazovanja i vaspitanja Evropske unije i savremenog sveta, kako bi na najefikasniji način odgovorilo na dinamične promene kako na ekonomskom, tako i socijalnom planu u našem društvu.

Polazeći od prava deteta na kvalitetno obrazovanje koje je inkluzivno i bez diskriminacije po bilo kom osnovu, očekujemo da nacrt ovog Zakona suštinski i praktično omogući da deca, učenici i odrasli sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, bez obzira na sopstvene materijalne uslove imaju pristup svim nivoima obrazovanja.

U skladu sa tim, od izuzetne važnosti je uspostavljanje i unapređenje mehanizama za povećanje obuhvata dece iz osetljivih grupa za predškolsko obrazovanje, naročito pre uključivanja u obavezni predškolski pripremni program.

Nova zakonska rešenja treba da budu u skladu sa konceptom inkluzivnog obrazovanja koje je usmereno na dete i njegovu dobrobit i koje zahteva saradnju svih učesnika u sistemu obrazovanja, prepoznavanje značaja i uloge roditelja i razvijanje mehanizama za veću participaciju dece. U suprotnosti sa tim je uvođenje posebnih programa i udžbenika za decu sa smetnjama u razvoju, jer se izmene i prilagođavanja vrše na individualnom nivou, a ne na nivou udžbenika.

Na osnovu međunarodnih konvencija, Ustava i zakona Republike Srbije smatramo da uvođenje posebnih programa za učenike sa smetnjama u razvoju nije u skladu sa principima inkluzivnog obrazovanja.

Školsko zakonodavstvo, u skladu sa standardima savremenog inkluzivnog obrazovanja, uređuje da se izmene i prilagođavanja sadržaja nastavnih planova i programa vrše na individualnom nivou (za svako pojedinačno dete) i njihov smisao je da se učeniku obezbedi prilagođavanje u skladu sa njegovim individualnim potrebama, a na osnovu individualnog obrazovnog plana (IOP).

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje treba da bude podjednako zasnovano na inkluzivnim principima kao i osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i vaspitanje.

Roditelji su važan partner u sistemu obrazovanja i vaspitanja i zakonske izmene ne smeju da se kreću u pravcu smanjenja participacije roditelja i njihove uloge u organima upravljanja, školskom odboru. Neophodno je razvijati duh saradnje i ravnopravnog učešća roditelja umesto insistiranja na konceptu obaveza i sankcija.

Smanjenje osipanja dece iz sistema obrazovanja i povećanje bezbednosti dece zavisi od saradnje roditelja i škole, i od ponuđenih mera i aktivnosti koje uključuju različite aktere u školi pre angažovanja eksterne podrške i uključivanja centara za socijalni rad.

Ostaje bojazan da se ovim izmenama ne dozvoli ekonomsko iskorišćavanje i dečiji rad u školama, imajući u vidu da je zakonska granica koja omogućava deci rad 15 godina.

MODS je pripremio i uputio Ministarstvu komentare i predloge za izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje možete naći ovde.