U ponedeljak 26.10.2015. godine u trajanju od 10.30 do 15.00 časova u prostorijama Doma „Veternik“, održana je konferencija koju je organizovala Novosadska mreža za decu – NS MEDE.

Konferencija je organizovana sa ciljem daljeg osnaživanja rada Mreže NS MEDE, jačanja uspostavljenih i stvaranja novih profesionalnih veza i saradnje među pojedincima, institucijama i organizacijama članicama Mreže. Cilj konferencije je bio takođe da se razmene informacije o aktuelnim aktivnostima u okviru brige o deci u gradu, sagleda šta je do sada urađeno i koje su ideje za dalje aktivnosti Mreže. U prvom delu konferencije predstavljene su aktivnosti institucija i organizacija sa akcentom na one koje su se dešavale tokom 2015. godine. Svoje aktivnosti predstavile su sledeće institucije/organizacije: Dom “Veternik”, Udruženje “Snaga porodice”, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, “Dečije selo” – Programi podrške porodici, ŠOSO “Milan Petrović”, Centar za decu i omladinu “Mala srećna kolonija”, Interresorna komisija grada Novog Sada, Centar za socijalni rad grada Novog Sada, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu i Centar za proizvodnju znanja i veština. U drugom delu konferencije razvijena je diskusija o mogućim idejama za dalju saradnju u okviru Mreže, ali je istaknuta potreba i za unapređenjem saradnje sa drugim akterima koji su prepoznati kao značajni za brigu o deci u gradu – lokalnom samoupravom i Domom zdravlja. Jedno od važnih pitanja o kojem se razgovaralo je pitanje prioriteta rada Mreže NS MEDE za sledeću godinu, kao i koji su nam to raspoloživi a možda neiskoriščeni resursi u radu Mreže. Zatim, koji su faktori održivosti Mreže i eventualne teškoće u saradnji. Da li postoje potrebe za intenzivnijim bilateralnim povezivanjem unutar Mreže i šta članice Mreže vide kao potencijalne mogućnosti za zajedničko prikupljanje sredstava.

Tokom diskusije prepoznati su sledeći pravci daljeg delovanja Mreže NS MEDE:

 • Tokom naredne godine ojačati promotivne aktivnosti Mreže NS MEDE
 • Radi jačanja uspostavljene saradnje u okviru Mreže neophodno je kontinuirano raditi na osnaživanju
  Mreže kroz češća neformalna okupljanja, organizaciju zajedničkih događaja, zajedničko prikupljanje sredstava
 • Stručni skupovi koji se organizuju treba da budu međusektorskog karaktera i prijavljeni kod relevantnih institucija za akreditaciju stručnih skupova iz sistema iz kojih su institucije/organizacije – ZUOV, Komora socijalne zaštite
 • Prepoznat je problem nepostojanja formalnog tela na nivou LS koje se bavi isključivo pitanjima dece, poput Kancelarije za mlade ili Kancelarije za osobe sa invaliditetom
 • Inicirati uspostavljanje Informativnog ili CALL centra za građane o uslugama za decu u gradu Novom Sadu, uz podršku lokalne samouprave
 • CPZV aktuelno realizuje istraživanje o mentalnom zdravlju mladih u AP Vojvodini, publikacija o rezultatima ovog istraživanja biće distibuirana svim članicama Mreže (tokom decembra), a ideja je i da se organizuje stručni skup o ovoj temi na koji će biti pozvane članice Mreže
 • U februaru 2016. biće organizovan stručni skup „Tranzicija dece sa smetanjama u razvoju – spremnost obrazovnog sistema za uključivanje svakog deteta“, na koji će biti pozvane članice Mreže
 • Kao moguće ideje za profesionalnu razmenu i organizaciju stručnih skupova identifikovane su još neke oblasti, kao što su: uloga interresorne komisije u zajednici i podrška nezaposlenim roditeljima iz perspektive različitih sistema
 • Razvijati ideju o povezivanju akademskih institucija sa organizacijama/institucijama članicama Mreže sa ciljem da se određeni broj sati obavezne stručne prakse za studente obavlja u ovim organizacijama/institucijama, što bi doprinelo mnogo boljem upoznavanju karakteristika i uloga različitih sistema i razumevanju intersektorskog povezivanja i interesktoskog koncepta u pružanju usluga
 • Iskoristiti prilike za međunarodnu saradnju

S obzirom da je neophodno dalje pravce delovanja Mreže NS MEDE za 2016. godinu jasno koncipirati, a imajući u vidu oblasti saradnje koji su Protokolom o saradnji i predviđeni, predloženo je da se organizuje još jedan zajednički sastanak članica Mreže u funkciji planiranja. Sastanak će biti održan 08.12.2015. u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača (pozivno pismo i agenda biće blagovremeno poslati svim članicama Mreže NS MEDE).

U Novom Sadu, 04.11.2015.

Izveštaj sačinila: Marina Vukotić

Prezentacije sa konferencije možete preuzeti ovde.

ns mede izvestaj  20151026 110828