U okviru projekta ,,Podrška zapošljavanju Roma i povratnike – E2R2’’, Centar za proizvodnju znanja i veština raspisuje:

JAVNI POZIV

za izbor kompanija za pružanje obuka na radnom mestu

,,Podrška zapošljavanju Roma/kinja i povratnika/ca – E2R2’’

Ovim putem pozivamo sve kompanije koje posluju u privatnom sektoru na teritoriji opština:
Grad Šabac, Grad Novi Sad, Opština Titel, Opština Beočin, Opština Žabalj, Opština Kula, Opština Stara Pazova i Opština Bačka Palanka, da se prijave za učešće u programima obuka na radnom mestu za nezaposlene Rome i Romkinje.

Ovaj Javni poziv objavljuje se u okviru projekta ,,Podrška zapošljavanju Roma i povratnika – E2R2’’, koji je deo šireg programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

O programu obuka na radnom mestu:

Obuke na radnom mestu će se odvijati u stvarnom radnom okruženju izabranih kompanija koje će preuzeti ulogu pružaoca obuka za nezaposlene Rome/kinje i povratnike iz zemalja EU, kako bi stekli znanja i veštine potrebne za obavljanje poslova na određenom radnom mestu i za njihov lakši ulazak na tržište rada.

Kompanije koje budu izabrane za pružanje opisanih usluga obuka na radnom mestu  u trajanju od minimum 200 radnih sati, imaju pravo na naknadu u iznosu od 250 eura po obuci tj. polazniku obuke. Kompanije su u obavezi da polaznicima obuka obezbede sva potrebna sredstva za rad, uključujući radni materijal, mentorsku podršku, zaštitnu opremu, a sve u zavisnosti o kojoj vrsti posla se radi, i da osiguraju sve organizaciono-tehničke i bezbednosne uslove tokom trajanja obuke na radnom mestu. Kompanije nisu u obavezi da sa polaznicima sklope ugovore, već je to obaveza Centra za proizvodnju znanja i veština.

Pravo učešća u realizaciji programa sticanja praktičnih znanja može da ostvari poslodavac pod uslovom:

  • da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
  • da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
  • da u poslednjih šest meseci nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
  • da ima odgovarajuće kadrovske kapacitete, odnosno: ima zaposlenog mentora (sa punim mesečnim fondom radnih sati) sa najmanje završenom srednjom školom, a u skladu sa nivoom obrazovanja zahtevanim u standardu posla, koji poseduje znanja i veštine u skladu sa zahtevima posla, odnosno ima sertifikate, licence ili potvrde kao dokaz stručnosti u oblastima za koje će biti zadužen i ima najmanje 18 meseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima za koje lice na obuci stiče praktična znanja i veštine,
  • da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za realizaciju programa za sticanje praktičnih znanja, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju zahtevima posla i u skladu su sa radnim mestom za koje lica stiču praktična znanja i veštine,
  • da obezbedi sve uslove da se realizacija programa za sticanje praktičnih znanja odvija u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu, uključujući i zaključivanje ugovora sa polaznicima u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o dohotku građana,
  • da se ne nalazi na listi sankcionisanih kompanija na teritoriji EU
  • da poslodavcu do sada nisu izricane korektivne mere od strane Inspekcije rada ili drugih nadležnih organa zbog kršenja odredbi Zakona o radu i Zakona o zabrani diskriminacije.

 

Sve detalje oko uslova, potrebne propratne dokumentacije, načinu podnošenja prijave i bodovanju podnetih prijava, možete naći u dokumentu Kriterijumi za poslodavce. Forma prijave (Obrazac 1.), je integrisana u pomenuti dokument.

Prijava za program podnosi se Centru za proizvodnju znanja i veština, u jednom primerku na propisanom obrascu koji se može dobiti u prostorijama Centra, Bulevar Jovana Dučića 25 ili preuzeti sa internet stranice Centra za proizvodnju znanja i veština https://cpzv.org.

Odluka o odobravanju učešća kompanija u programu obuka za zanimanja i obuka na radnom mestu biće doneta najkasnije do 25.06.2022. godine.

Podnosilac prijave najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju učešća kompanije u obuci na radnom mestu zaključuje ugovor sa glavnim partnerom u okviru projekta, Inicijativom za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem mejla cpzvns@gmail.com ili na broj telefona 060 5650 111.