U okviru projekta ,,Podrška zapošljavanju Roma i povratnika – E2R2’’, Centar za proizvodnju znanja i veština raspisuje:

JAVNI POZIV

za izbor korisnika/ca za pohađanje obuka na radnom mestu kod poznatog poslodavca

,,Podrška zapošljavanju Roma/kinja i povratnika/ca – E2R2’’

 

Ovaj Javni poziv objavljuje se u okviru projekta ,,Podrška zapošljavanju Roma i povratnike – E2R2’’, koji je deo šireg programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Izabrani korisnici Projekta stiču pravo na podršku koja obuhvata:

  1. Obuke na radnom mestu kod poznatog poslodavca – obuke za sticanje znanja i veština u radnom okruženju kod poznatog poslodavca;

Pravo na podršku imaju povratnici/ce, Romi/kinje i pripadnici/ce drugih teže zapošljivih grupa, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji neke od korisničkih opština – Grad Šabac, Grad Novi Sad, Opština Titel, Opština Beočin, Opština Žabalj, Opština Kula, Opština Stara Pazova i Opština Bačka Palanka.

Obuke na radnom mestu su obuke za zanimanja koje će se odvijati u stvarnom radnom okruženju u kojem kompanije preuzimaju ulogu pružaoca usluga za izabrane korisnike/ce, kako bi stekli znanja i veštine potrebne za obavljanje poslova na određenom radnom mestu i za njihov  lakši ulazak na tržište rada.

Korisnici/ce koji budu izabrani za učešće na obukama na radnom mestu u trajanju od minimum 200 radnih sati, (okvirno 25 dana), u trajanju od maksimalno tri meseca od datuma potpisivanja ugovora, imaju pravo na naknadu (za hranu, prevoz i sl.) u iznosu od 250 eura po obuci. Kompanije će biti u obavezi da korisnicima obezbede sva potrebna sredstva za rad, uključujući radni materijal, mentorsku podršku, zaštitnu opremu, a sve u zavisnosti o kojoj vrsti posla se radi.

Pravo učešća u programu obuka na radnom mestu može da ostvari korisnik/ca pod uslovom:

  • da je pripadnik romske nacionalne zajednice i/ili
  • da je povratnik po sporazumu o readmisiji i
  • da je nezaposleno lice;

Potrebna dokumentacija za podnošenje Prijave na Javni poziv za izbor korisnika projekta:

  1. Saglasnost za obradu podataka o ličnosti;
  2. Popunjen prijavni obrazac;
  3. Fotokopija lične karte;
  4. Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini za pripadnike ove manjine[1];
  5. Dokaz o povratničkom statusu ili Izjava da su povratnici (za aplikante koji pripadaju povratničkoj populaciji);
  6. Potvrda NSZ da su nezaposleni (ili izjava da su nezaposleni ukoliko se ne nalaze na evidenciji NSZ), za aplikante koji su nezaposleni.

Prijava za program podnosi se Centru za proizvodnju znanja i veština, u jednom primerku na propisanom obrascu koji se može dobiti u prostorijama Centra, Bulevar Jovana Dučića 25 ili preuzeti sa internet stranice Centra za proizvodnju znanja i veština https://cpzv.org.

Odluka o odobravanju učešća u programu obuka za zanimanja i obuka na radnom mestu biće doneta najkasnije do 15.062022. godine.

Centar za proizvodnju znanja i veština i podnosilac prijave najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju učešća u obuci na radnom mestu zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem mejla cpzvns@gmail.com ili na broj telefona 060 5650 111.

 

 

 

[1] Pripadnicima romske nacionalne manjine u smislu ovog javnog poziva se smatraju osobe koje se dobrovoljno i samostalno izjasne da se smatraju pripadnikom/com romske nacionalne manjine.