Mreža organizacija za decu Srbije – MODS pripremila je i uputila komentare Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na nacrt Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u okviru javne rasprave koja se sprovodila od 17.12.2015. do 6.1.2016.

U komentarima koji je MODS poslao ističe se da postojeći paketi nisu dovoljno efikasni niti prepoznati kao mere za povećanje kvaliteta života porodica sa decom.

Dečiji dodatak kao jedina mera za smanjenje siromaštva dece ne može da pokrije ni jedan ceo trošak školskog deteta (užinu, ručak, izlet, kupovinu školskog pribora, neophodne garderobe…). Zato je potrebno usaglasiti iznos dečijeg dodatka u skladu sa potrebama naročito starije dece za koju sve skale ekvivalencije pokazuju da ostvaruju potrebe u potrošnji kao i odrasla lica (Eurostat, OECD, RZS). Realni iznos dečijeg dodatak kao jedine mera za smanjenje siromaštva dece ostao je nepromenjen od 2002. godine, tj. sva uvećanja dečijeg dodatka pratila su inflaciju. U skladu sa tim, MODS predlaže:

a) Iznos dečijeg dodatka uskladiti sa iznosom linije siromaštva – povećati iznos dečijeg dodatka do polovine iznosa koji definiše liniju apsolutnog siromaštva i jednom godišnje.

b) Pre početka školske godine, povećati iznos dečijeg dodatka za nabavku udžbenika i školskog pribora za decu školskog uzrasta,

c) Jednokratno povećati iznos dečijeg dodatka na početku školske godine za decu u srednjoškolskom obrazovanju i/ili za decu pri upisu u više razrede osnovne škole.

Pored toga, Zakon predviđa i Naknadu ostalih prihoda po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta. MODS se zalaže da se pravno izjednače lica koja ostvaruju prihode po različitim vrstama ugovora. To znači da pravo na Naknadu ostalih prihoda po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta mogu da ostvare, pored lica koje su obavljale privremene i povremene poslove, i ona koja su obavljala poslove po ugovorima o delu ali i drugim vrstama ugovora, od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine.Svako lice koje je radno angažovano po drugim oblicima ugovora plaća porez i doprinose iz bruto zarade. Porezi i doprinosi iz bruto zarada koji se uplaćuju u budžet su veći od iznosa koji će država isplatiti preko Naknada ostalih prihoda po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta. Zapravo, iznos poreza i doprinosa koje su lica po ovim ugovorima uplatila u budžet Republike Srbije u periodu od 18 meseci, premašuje iznos sume naknada ostalih prihoda po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta koje bi ostvarili u periodu od 12 meseci.Zato je osnovano tražiti da se proširi pravo i na lica koja ostvaruju prihode po drugim ugovorima.

Komentare na nacrt Zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom možete preuzeti ovde.