Novosadska mreža za decu NSMEDE je pokrenuta 2014. godine. Inicijativu za umrežavanje profesionalaca na lokalnom nivou, koji su angažovani u radu sa decom i porodicama u različitim sektorima – obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, civilni sektor, inicirala je organizacija civilnog društva Centar za proizvodnju znanja i veština.

Tokom osnivanja, Mrežu je podržala Agroinvest fondacija Srbija. Protokol o saradnji u zajednici sa članicama potpisan je 28. aprila 2015. godine.
Danas je u rad Mreže uključeno preko 30 ustanova iz obrazovnog, zdravstvenog i sistema socijalne zaštite, fakulteti, udruženja građana, pojedinci/eksperti iz Novog Sada.
Zašto NSMEDE? Kako je došlo do ideje da se pokrene ovakva mreža?

  • U gradu postoji veliki broj inicijativa za unapređenje položaja dece u Novom Sadu, koje nisu međusobno povezane;
  • Profesionalci su iskazali potrebu da unaprede mehanizme međusobne komunikacije, kako bi se povećala dostupnost njihovih usluga ciljnim grupama, kao i povećala vidljivost efekata njihovih usluga;
  • Nametnula se potreba za stvaranjem fleksibilnog modela saradnje aktera, osmišljenog prema konkretnim potrebama i okolnostima dece u Novom Sadu.

Šta dalje?
Na sastanku radne grupe Mreže, koji je održan 14.11.2017. godine, u organizaciji Centra za
proizvodnju znanja i veština, članice su diskutovale i anlizirale dosadašnje aktivnosti i efekte funkcionisanja Mreže. Definisani su i neki od prioriteta kojima će se Mreža baviti tokom 2018. godine. Poseban akcenat će se staviti na prikupljanje i objedinjavanje informacija o uslugama koje postoje u Novom Sadu, a namenjene su deci. Cilj ove aktivnosti Mreže je povećanje dostupnosti ovih usluga korisnicima, posebno onim iz osetljivih grupa, ali i povećanje vidljivosti ustanova i organizacija koje te usluge pružaju. Takođe, 16.11.2017. godine, održana je konferencija na temu ‘’Ulaganje u decu na lokalnom nivou’’, u organizaciji Centra za proizvodnju znanja i veština, kojoj su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija i organizacija u Novom Sadu, Ministarstva prosvete, Unicef-a. Između osalog, na konferenciji su predstavljeni i primeri dobre prakse u Novom Sadu kada je u pitanju ulaganje u rani razvoj i sprečavanje osipanja dece iz obrazovnog sistema. Takođe, na konferenciji predstavljena i je Novosadska mreža za decu NSMEDE, cilj funkcionisanja ovakvog modela intersektorskog umrežavanja na loalnom nivou, kao i planirane aktivnosti Mreže za naredni period.

Značaj postojanja ovakvog modela intersektorskog umrežavanja na lokalnom nivou i kontinuiranog funkcionisanja Mreže NSMEDE, prepoznala je i Gradska uprava za socijalnu zaštitu, koja je kroz projekat ‘’NSMEDE’’ – intersektorsko umrežavanje i informisanje u funkciji unapređenja uslova za rast i razvoj dece u Novom Sadu’’, podržala aktivnosti Mreže u narednom periodu. Ono na čemu će Mreža nastaviti da radi jeste i kontinuirano identifikovanje problema i potreba na terenu, te povezivanje
resursa u cilju adekvatnije podrške deci i porodicama u lokalnoj zajednici.