Obuke za realizovanje konkretnih poslova organizovane su u cilju sticanja i unapređenja znanja za 20 polaznika, romske nacionalnosti sa teritorije Novog Sada.

U okviru projekta: “Local Voices for Improved Inclusion – Lokalni glasovi za bolju inkluziju“, koji se realizuje u okviru programa EU Support to Roma Inclusion „Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion“ – Podrška Evropske unije inkluziji Roma „Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziji Roma“, a koju sporovodi Stalna Konferencija gradova i opština (SKGO), a finansira Evropska Unija kroz IPA 2016, Centar za proizvodnju znanja i veština i Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, uputili su lica koja su teže zapošljiva, bez kvalifikacija i bez završene osnovne škole na obuke u Zanatsko obrazovni centar ADžIJA u Novom Sadu.

Obuke se posebno odnose na lica koja spadaju u kategorije ugroženih lica koja se istovremeno suočavaju sa više faktora otežane zapošljivosti, kao i na lica koja pripadaju romskoj nacionalnosti.