Centar za proizvodnju znanja i veština je u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu 8. jula održao akreditovanu obuku „Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti”, kojoj je prisustvovao i državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Laslo Čikoš.

Opšti cilj programa bio je da se ojačaju kapaciteti zaposlenih kako bi na profesionalan način mogli da odgovore zahtevima posla uz očuvanje sopstvenog mentalnog zdravlja. Jačanjem kompetencija za upravljanje stresom na individualnom i organizacijskom nivou dolazi se do podizanja kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima, stvaranja uslova za poštovanje prava korisnika, u skladu sa osnovnim načelima socijalne zaštite, a sve to uz očuvanje mentalnog zdravlja zaposlenih i njihov stalni profesionalni razvoj. Učesnici su stekli osnovna znanja o stresu i sindromu sagorevanja, njihovim izvorima i simptomima, prepoznavanju faktora rizika, strategijama za suočavanje sa stresom i sindromom sagorevanja. Obuka se bavila i pitanjima vezanim za stres u profesionalnom okruženju. Krajnji korisnici ove obuke su svi korisnici usluga socijalne zaštite i svih drugih sistema koji se njome bave.