RARE – PROMENA DISKURSA, PROMENA PRAKSE: ROMI KAO LjUDSKI RESURS


Romi su najveća i jedna od najugroženijih nacionalnih manjina u Evropi, koja se suočava sa socijalnom isključenošću, diskriminacijom, i nepostojanjem jednakog pristupa zapošljavanju, obrazovanju, stanovanju i zdravlju. Većina od procenjenih 5,2 miliona Roma koji žive u Dunavskom regionu se i danas suočavaju sa netolerancijom, diskriminacijom i isključenošću sa tržišta rada.

Cilj RARE projekta je, stoga, da se ojačaju kapaciteti i saradnja među akterima koji imaju uticaj na učešće Roma na tržištu rada kako bi se bolje koristili njihovi ekonomski potencijali. U projekat su uključeni partneri i saradnici iz Mađarske, Češće, Slovačke, Rumunije, Bugarske i Srbije.

Centar za proizvodnju znanja i veština je, uz SKRUG-Ligu Roma i Kancelariju za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine, jedan od partnera na projektu i rukovodi komponentom koja se odnosi na transnacionalno i nacionalno umrežavanje i transnacionalni prenos dobrih praksi u zapošljavanju Roma.

Ovim projektom će se definisati uslovi efikasne institucionalne saradnje, elaborirati i testirati inovativni modeli intervencije za uključivanje Roma u tržište rada, i razviti ubedljiva ekonomska argumentacija za takve intervencije.

Početak projekta: 01-01- 2017

Završetak projekta: 30-06- 2019

Budžet u evrima: 2.039.082,1

Naziv poziva: Dunavski transanacionalni program, Poziv br 1

Prioritet: Dobro upravljanje Dunavskim regionom

Specifični cilj: Unapređenje institucionalnih kapaciteta kako bi se dotakli glavni društveni izazovi