Tokom 2014. godine CPZV je bio uključen u projekat „Umrežavanje zajednice prema modelu usmerenom ka detetu“ čiji je rezultat i formirana Novosadska mreža za decu.

Kao rezultat projekta nastao je praktični priručnik za umrežavanje aktera za decu u lokalnoj zajednici, koji se bavi umrežavanjem aktera i jačanjem intersektorske saradnje sa ciljem unapređenja usluga za decu.
Namenjen je svim akterima za decu u zajednici: opštinskim i gradskim upravama, predškolskim ustanovama, školama, nevladinim organizacijama, savetima roditelja, centrima za socijalni rad, ustanovama socijalne zaštite i drugim akterima.

Priručnik se sastoji iz 5 celina. Prvu celinu čini objašnjenje međunarodnog konteksta za brigu o deci u koji spadaju opšti međunarodni okvir, evropski okvir i međunarodna i evropska praksa.

Drugu celinu čini normativni okvir sistema brige o deci u Republici Srbiji koji obuhvata i ratifikovane međunarodne ugovore, nacionalne propise i nadležnosti lokalnih samouprava u sistemu brige o deci.
Treću celinu čini briga o deci na lokalnom nivou i predstavljanje primera iz 5 lokalnih zajednica.
U četvrtom delu su predstavljene faze u uspostavljanju saradnje prema modelu usmerenom ka detetu i to pripremna i razvojna faza, formalizacija i faza osnaživanja.
U petom delu su izlistane preporuke.

Priručnik je nastao u okviru projekta ‘’Zajednice za decu’’. Priručnik je pripremio autorski tim WEBIN. Projekat ‘’Zajednice za decu’’ sproveo je konzorcijum koji čine World Vision Austrija, Agroinvest fondacija Srbija, Mreža organizacija za decu Srbije i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu a finansirale su Evropska Unija u okviru programa CSF Srbija i Austrijska razvojna agencija.

​Priručnik možete preuzeti ovde.