Danas je održan prvi od tri modula obuka za organizacije i institucije članice Novosadske intersektorske mreže za decu NSMEDE. Tema obuke su javno zagovaranje, umrežavanje, lobiranje i mobilizacija zajednice. Obuci su prisustvovale 22 učesnice, predstavnice nevladinih organiizacija (EHO, NSHC, Harmonija, Play centar, Društvo MNRO), Predškolske ustanove, Patronažne službe DZ Novi Sad, Filozofskog fakulteta, Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Pokrajinskog ombudsmana, Visoke škole za obrazovanje vaspitača, a ciljevi rada su:

1. Povećati nivo znanja o javnom zastupanju, lobiranju i mobilizaciji lokalne zajednice
2. Razviti veštine javnog zastupanja, lobiranja i mobilizacije lokalne zajednice
3. Bolje razumeti značaj umrežavanja i participacije građana u procesu javnog zastupanja
4. Podstaci saradnju, timski rad i umreženost među članicama/ovima NS MEDE

Ista grupa okupiće se još dva puta tokom aprila a rezultat obuke trebala bi da bude čvršća saradnja među članicama mreže i zajedničko razumevanje uloge mreže ali i njene potencijalne uloge u lokalnoj zajednici, posebno kad su u pitanju praćenje i uticaj na lokalne politike za decu i unapređenje kvaliteta usluga za decu u Gradu Novom Sadu.
Obuka se odvija u okviru projekta „Rano obrazovanјe i briga o deci u funkciji prevencije osipanјa i povećanјa obrazovnih postignuća romske dece u Novom Sadu“ koji finansira Evropska unija.