Odobren je u sklopu poziva 757/1 programa Podrška Evropske unije inkluziji Roma „Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziji Roma“, a koju sporovodi Stalna Konferencija gradova i opština (SKGO), a finansira Evropska Unija kroz IPA 2016. Gradska uprava za privredu je nosilac projekta u partnerstvu sa Udruženjem građana „Centar za proizvodnju znanja i veština“.

Projekat “Lokalni glasovi za bolju inkluziju” je još jedan inovativni projekat koji Grad Novi Sad zajedno realizuje sa predstavnicima civilnog sektora, u ovom projektu, to je Centar za proizvodnju znanja i veština.

Projekat predstavlja jedan od napora koje Grad Novi Sad ulaže u unapređenje položaja najranjivijih grupa. Romi su najveća i jedna od najugroženijih nacionalnih manjina u Evropi, koja se suočava sa socijalnom isključenošću, diskriminacijom i nepostojanjem jednakog pristupa zapošljavanju, obrazovanju, stanovanju i zdravlju.

Cilj projekat je da se doprinese efikasnoj institucionalnoj saradnji, odnosno želja je da se sprovede jedan inovativni model za uključivanje Roma i Romkinja u tržište rada, a samim tim da se dovede i do novih zaposlenja i novih radnih mesta.

Kada je u pitanju Novi Sad, Romi su uvek bili deo ove zajednice i na taj način moraju biti uvaženi i prihvaćeni ali očekujemo isto i od svih pripadnika romske nacionalne zajednice da se uključe u javni i politički život Grada i time dodatno obogate naše društvo, ali i direktno doprinesu planiranju i donošenju odluka.

Kao što je većina upoznata, Novi Sad ima uvedene sve lokalne mehanizme za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Imamo sistematizovano radno mesto Koordinatora za romska pitanja, na terenu rade tri zdravstvene medijatorke i tri pedagoška asistenta. Takođe, formiran je Mobilni tim za socijalno uključivanje i Tim za unapređenje položaja Roma. Zajedno sa svim ovim mehanizmima će se pristupili izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja, koji će uskoro i biti usvojen.

Problem socijalne inkluzije Roma je sveobuhvatan i predstavljaće konstantnu temu za strateško planiranje i dizajniranje mera politike u narednim godinama. Iako je strateški okvir za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja izrađen i usvojen na nacionalnom nivou, samo koordiniranom saradnjom između državnih institucija, međunarodnih organizacija i civilnog društva može se dostići planirani rezultati.

Jedna od možda najvažnijih aktivnosti u okviru ovog projekta je realizacija Programa obuka za zanimanja i obuka na radnom mestu u cilju sticanja i unapređenja znanja i veština potrebnih za obavljanje konkretnih poslova.

Planirane aktivnosti na realizaciji Projekta je do decembra 2020. godine