Na dan kada se obeležava Svetski dan deteta Mreža organizacija za decu Srbije sa žaljenjem podseća da mnoga deca u Srbiji ne mogu da ostvare svoja prava. Neka od tih prava, prema Konvenciji o pravima deteta, su pravo na život, ime, život u porodici, mišljenje, zdravlje, lečenje i zdravstvenu rehabilitaciju, obrazovanje, igru, odmor, zaštitu od ekonomske eksploatacije, zaštitu od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja.

Nažalost, dostupni podaci pokazuju da su mnoga prava deci ugrožena, ili da nisu dostupna svakom detetu. Drugim rečima, sva deca u Srbiji su jednaka, samo su neka jednakija.

Deca koja odrastaju u siromaštvu imaju manje šanse da dostignu decu imućnijih roditelja kako u nivou obrazovanja, tako i kasnije tokom života u nivou zarada, kao i da se ta razlika vremenom povećava. Stopa rizika siromaštva dece u Republici Srbiji znatno je veća nego u 28 zemalja članica EU u 2012. godini (30% prema 20,8%).

Prema procenama 6041 dete je odvojeno od roditelja. 15% ove dece je smešteno u institucijama. Međutim, postoji trend povećanja broja dece koja se izmeštaju iz bioloških porodica i koja koriste usluge smeštaja. U 2013. godini 1.202 dece oduzeto biološkoj porodici i to 435 zbog grubog zanemarivanja i zlostavljanja. Analiza pokazuje da je podrška porodici pre izdvajanja deteta tokom dužeg vremenskog perioda pružana tek u 15% slučajeva, a da u 19% nisu preduzimane nikakve mere za jačanje porodice. Nedovoljna je podrška mladima koji napuštaju domski i hraniteljski smeštaj, koje predstavljaju privremene mere brige o deci.

Usluge za podršku porodici su nepravedno zapostavljene u dosadašnjem toku reforme socijalne zaštite. Veoma je značajno da ove usluge u daljem razvoju postanu prioritet, da bi se obezbedila dalja podrška deinstitucionalizaciji i pravu deteta na život u porodici.

I dalje državne vrtiće pohađaju deca (3-5 god) iz najbogatijih porodica (82%) dok je izuzetno mali obuhvat dece iz najsiromašnijih porodica (8,6%), a izuzetno mali kod dece iz romskih sredina – 5,5%.

Na sve ovo, u 2015. ističu dva veoma važna strateška dokumenta –  Nacionalni plan akcije za decu u kome je bila definisana opšta politika zemlje prema deci za period 2005 – 2015. i Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2008-2015.

Zato pozivamo Vladu Republike Srbije i nadležna ministarstva da planiraju i sprovode mere tako:

  • da sva deca u Srbiji pod jednakim uslovima ostvare svoja prava,
  • da bolje iskoriste postojeća sredstva za decu,
  • da izdvajanja za decu budu adekvatna i omoguće da sva deca žive u porodici i u svojoj zajednici,
  •  da se pojednostave procedure za dobijanje dečijeg dodatka, proširi pravo na dečiji dodatak, poveća njegov iznos za nabavku udžbenika i školskog pribora,
  • da se unapredi koordinacija svih sistema koji se bave zaštitom prava dece,
  • da konačno deca budu prioritet na državnom i lokalnom nivou bez diskriminacije.