Centar za proizvodnju znanja i veština CPZV je u junu 2017. godine u Novom Sadu pokrenuo projekat pod nazivom “Rano obrazovanje i briga o deci u funkciji prevencije osipanja i povećanja obrazovnih postignuća romske dece u Novom Sadu”.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada i Gradskom upravom za obrazovanje Grada Novog Sada. Projekat finansira Evropska unija kroz program IPA 2013 Razvoj efektivnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

U četvrtak 16. novembra, održana je i uvodna konferencija na projektu u Skupštini Grada Novog Sada. Cilj uvodne konferencije bio je da se uspostavi povoljan lokalni kontekst u smislu intersektorske saradnje, da se uključe relevantne zainteresovane grupe (iz sektora obrazovanja, zdravlja, socijalne zaštite, civilnog sektora, lokalnih vlasti), i definišu prioriteti u oblasti podrške ranom razvoju romske dece u Novom Sadu, i u oblasti prevencije osipanja
romske dece iz obrazovnog sistema.

Ovaj projekat je usmeren na decu u Novom Sadu, kako bi se doprinelo smanjenju nejednakosti i unapređenju obrazovne i socijalne inkluzije najranjivijih grupa, pre svega Roma, u Srbiji. Konkretno, do kraja 2018., godine Centar za proizvodnju znanja i veština sa projektnim partnerima radiće na tome da se poveća broj romskih devojčica i dečaka uzrasta 3,5-5 godina u predškolskoj ustanovi i da se unaprede roditeljske kompetencije njihovih roditelja, kao i da se poveća procenat uključenih romskih devojčica i dečaka u školama u Novom Sadu. Pored toga, radiće se i na tome da se mere podsticanja ranog razvoja, obrazovanja i vaspitanja kao i mere prevencije osipanja iz školskog sistema uključe u lokalne politike.

Aktivnosti obuhvataju niz mera podrške porodicama i školama: socijalno edukativni terenski rad u porodicama dece predškolskog uzrasta u neformalnim romskim naseljima, materijala podrška porodicama i pomoć pri upisu u predškolsku ustanovu, formiranje školskih timova za sprečavanje osipanja u 9 osnovnih škola u Novom Sadu, psihosocijalna podrška porodicama školske dece. Podrškom će ukupno biti obuhvaćeno 100 romskih porodica. Pored direktne podrške deci u porodicama u koje je uz CPZV aktivno uključen i Centar za socijalni rad, tokom projekta će biti organizovane edukacije za profesionalce u obrazovnom i sistemu socijalne zaštite kako bi se bolje umrežili i povezali, i ojačali njihovi kapaciteti u oblasti rada u interkulturalnom kontekstu, i kako bi se osnažila Novosadska intersektorska mreža NSMEDE koja je formirana 2014. godine u Novom Sadu.

Najznačajnije preporuke Konferencije odnose se na potrebu sistemskog rešenja u oblasti podrške ranom razvoju i prevenciji osipanja romske dece iz obrazovnog sistema u Novom Sadu kroz donošenje i usvajanje Lokalnog akcionog plana za Rome i opredeljenje budžetskih sredstava za date oblasti u okviru LAP-a.