5.12.2018. u Kulturnom centru Novog Sada, održana je završna konferencija na projektu “Rano
obrazovanje i briga o deci u funkciji prevencije osipanja i povećanja obrazovnih postignuća dece romske
nacionalnosti u Novom Sadu”.

Konferenciju je otvorila Nina Mitić, v.d. pomoćnica ministra za antidiskriminacionu politiku i unapređenje
rodne ravnopravnosti – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Cilj Konferencije bio je predstavljanje rezultata projekta i predstavljena je završna publikacija pod
nazivom „Integrisani pristup obrazovnoj inkluziji: podrška ranom razvoju u funkciji prevencije napuštanja
sistema obrazovanja kod dece romske nacionalnosti“. Učesnici/ce projekta su predstavili/e svoja
iskustva i rezultate.

Opšti cilj projekta je bio smanjenje nejednakosti i i unapređenje obrazovne i socijalne inkluzije
najranjivijih grupa, pre svega Roma, u Srbiji. Projekat je implementirao mere podrške ranom razvoju dece
u neformalnim romskim naseljima, jačanju roditeljskih kompetencija i upisa dece uzrasta 3,5 do 5 godina
u predškolsku ustanovu. Pored toga, pilotirana je intenzivna međusektorska saradnja na sprečavanju
osipanja učenika iz obrazovnog sistema u Novom Sadu, realizovan niz obuka za profesionalce koji se bave
brigom o deci u Novom Sadu kao i javno zagovaranje za uključivanje mera podrške ranom razvoju i
sprečavanja osipanja u lokalne politike.